SUSIPAŽINK

Privatumo politika

Mes, UAB Ekskomisarų biuras, juridinio asmens kodas 122755433, adresas Laisvės pr. 10, Vilnius („Ekskomisarų biuras“), gerbiame ir saugome kiekvieno svetainės lankytojo ir kliento privatumą bei įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti asmens duomenis.

Esame įsipareigoję saugoti asmens duomenis, surinktus apie svetainės lankytojus ir klientus, taip, kaip nurodyta šioje Ekskomisarų biuro privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politikoje („Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje paaiškinama mūsų politika dėl informacijos (įskaitant asmens duomenis), kurią renkame bei kodėl mes renkame šią informaciją ir kaip ją naudojame.

Mes galime periodiškai keisti Privatumo politiką. Bet kuriuo atveju pakeitę Privatumo politiką mes jums pranešime apie šiuos pakeitimus, paskelbdami pakeistą Privatumo politiką Ekskomisarų biuro interneto svetainėje („Svetainė“). Todėl patariame jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje ir peržiūrėti Privatumo politiką.

Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš kliento, iš kliento veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių.

Pagrindinės asmens duomenų, kuriuos renka Ekskomisarų biuras, kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:

 • Asmens tapatybės duomenys – pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys.
 • Kontaktiniai duomenys – pavyzdžiui, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
 • Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis – pavyzdžiui, asmens, atstovaujančio klientą (juridinį asmenį) kontaktiniai duomenys.
 • Finansiniai duomenys – pavyzdžiui, duomenys apie sąskaitas, duomenys apie nepadengtus įsiskolinimus.
 • Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus – pavyzdžiui, duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus.
 • Vaizdo stebėjimo duomenys – pavyzdžiui, duomenys, surinkti vaizdo įrašymo priemonėmis.
 • Duomenys, susiję su paslaugų teikimu – pavyzdžiui, duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktus prašymus ir skundus. Duomenys apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis, pavyzdžiui, duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, klientui teikiamas paslaugas, kliento atsiliepimus apie paslaugas, duomenys apie tai, ar klientas patenkintas paslaugomis, įskaitant garso įrašymą.
Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Ekskomisarų biuras, tvarkydamas asmens duomenis:

 • Asmens mokumo įvertinimas: dėl Ekskomisarų biuro teisėto intereso ir dėl sutarties sudarymo įvertiname kliento mokumo galimybes.
 • Jungtinės skolininkų duomenų rinkmenos tvarkymas: dėl Ekskomisarų biuro teisėto intereso tvarkome jungtines skolininkų duomenų rinkmenas.
 • Vidaus administravimas (struktūros tvarkymas, raštvedybos tvarkymas, finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymas): dėl Ekskomisarų biuro teisėto intereso, taip pat vykdydami teisės aktų reikalavimus ir siekdami vidaus administravimo tikslų (tinkamo bendrovės struktūros, raštvedybos, finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymo), tvarkome asmens duomenis.
 • Įsiskolinimo valdymas: su tuo susijusius asmens duomenis tvarkome, siekiant valdyti kliento įsiskolinimą, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant Ekskomisarų biuro teisėto intereso užtikrinti skolų valdymą.
 • Teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas: asmens duomenis tvarkome teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant Ekskomisarų biuro teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu.
 • Tiesioginė rinkodara, kliento nuomonės teiravimasis, rinkos tyrimai: Ekskomisarų biuras, gavęs kliento sutikimą, tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • Užklausų valdymas: kad atsakytumėme į Jūsų užklausas, Ekskomisarų biuro teisėtu interesu tvarkome Jūsų asmens duomenis.
 • Sutarčių sudarymas ir vykdymas: tvarkome asmens duomenis tiek, kiek reikalinga sudaryti sutartis ir jas vykdyti.
 • Vaizdo stebėjimas (turto ir asmenų apsauga): Ekskomisarų biuras vykdo vaizdo duomenų stebėjimą bendrovės patalpose ir jų prieigose. Bendrovėje vykdomas vaizdo stebėjimas, nes dėl darbo specifikos būtina užtikrinti turto ir asmenų saugumą, o kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant šio tikslo (teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – Ekskomisarų biuro teisėtas interesas apsaugoti savo ir klientų turtą ir saugumą). Ekskomisarų biuras taip pat veikia kaip vaizdo duomenų tvarkytojas, tuo atveju, kai kiti duomenų valdytojai paveda Ekskomisarų biurui įdiegti vaizdo stebėjimo įrangą ir vykdyti vaizdo stebėjimą duomenų valdytojų patalpose. Tokiu atveju Ekskomisarų biuras tvarko vaizdo duomenis pagal kitų duomenų valdytojų nustatytas sąlygas ir nurodymus.
Duomenų saugojimo laikotarpis

Mes tvarkome duomenis ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Ekskomisarų biuro teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz., reglamentuojančius apskaitos, archyvavimo reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

Duomenų gavėjų kategorijos

Aukščiau nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos, teismai ir kitos ginčus nagrinėjančios institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, antstoliai, notarai, skolų išieškojimo įmonės, bankroto administratoriai). Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti teisinių ir kitų paslaugų konsultantams.

Asmens duomenų tvarkymui Ekskomisarų biuras gali pasitelkti duomenų tvarkytojus (pavyzdžiui, kitas saugos bendroves, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjus, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjus, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjus, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjus, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjus). Tokiais atvejais Ekskomisarų biuras imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Ekskomisarų biuro nurodymų ir galiojančių teisės aktų, bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones.

Informacijos perdavimas už Europos Sąjungos ribų

Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų.

Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba jūs davėte sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:

 • sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės Europos Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
 • šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV).
Jūsų turimos teisės

Jūs turite teisę bet kada, pateikęs/-usi prašymą Ekskomisarų biurui, susipažinti su Ekskomisarų biuras tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištrinti, perkelti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų. Savo teises galite įgyvendinti susisiekdami su mumis vienu iš šių būdų: 1) išsiųsdami el. laišką info@ekskomisaru-biuras.lt ir (arba) 2) pateikdami rašytinį prašymą UAB „Ekskomisarų biuras“ adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva. Ekskomisarų biuras įsipareigoja atsakyti į Jūsų prašymą per 1 mėnesį.

Savo sutikimą gauti naujienlaiškius ir Ekskomisarų biurui rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galite bet kada atšaukti, išsiųsdami laišką elektroninio pašto adresu rinkodara@ekskomisarai.lt.

Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Ekskomisarų biuras netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis.

Slapukai

Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, kuriuos Jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš Svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo Jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia Svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visu Svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai mūsų Svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni.

Mūsų Svetainėje naudojami slapukai – skaitykite ČIA.

Nuorodos į kitas svetaines

Svetainėje galite rasti tinklavietės nuorodų į įvairias interneto svetaines („nuorodos“), kurių mes netvarkome („įvairios svetainės“) ir kurių privatumo taisyklės skiriasi. Nors mes siekiame prijungti tik savo patikimas svetaines, mes neatsakome už privatumo taisykles ar informacijos saugumo ir apsaugos sistemas, taikomas įvairiose svetainėse, ir mes neatsakome už įvairiose svetainėse ir (arba) trečiųjų šalių, kurioms netaikoma ši Privatumo politika, surinktą informaciją. Mes taip pat neprisiimame jokios atsakomybės už įvairių svetainių ir (arba) tokių trečiųjų šalių taisykles (įskaitant Privatumo politiką), praktikas, veiksmus ar neveikimą. Patariame jums patikrinti šių svetainių naudojimo sąlygas ir privatumo taisykles.

Duomenų saugumas

Mums svarbu apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Mes suprantame saugumo svarbą ir metodus, kurių reikia informacijai apsaugoti. Imamės reikiamų priemonių apsaugoti nuo informacijos, kurią surinkome iš Jūsų, praradimo, piktnaudžiavimo ja ar jos pakeitimo.

Turėtumėte žinoti, kad naršant tinkle iškyla daug tokių pavojų kaip patvirtinimo duomenų vagystė (duomenų vagystė), nekoduotos informacijos atskleidimas, užkrėtimas virusais ir slaptas bendravimo kompiuteriu pasiklausymas.

Naudojant kompiuterį be antivirusinės programos ir neatnaujinant sistemos, gali iškilti pavojus, kad atsiras virusų ir šnipinėjimo programų, kurios gali užrašyti Jūsų veiksmus kompiuteryje arba sutrikdyti Jūsų veiklą. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų sistema ir apsauga nuo virusų būtų atnaujinta.

Saugokitės netikrų el. laiškų. Netikri el. laiškai – tai pranešimai, kurie atrodo tarsi būtų atsiųsti mūsų. Paprastai šiuose pranešimuose būna nuoroda į puslapį, kuriame Jūsų prašoma įvesti savo duomenis dėl įvairių priežasčių. Taip bandoma neteisėtai gauti gavėjo asmens duomenis, kad būtų galima prisijungti prie jo sąskaitų.

Atkreipkite dėmesį, kad mes jokiu būdu nesiunčiame savo klientams el. laiškų, kuriuose prašome jų atnaujinti savo asmens duomenis arba prisijungti, todėl niekada nevykdykite prašymo atnaujinti savo informaciją per nuorodą, kurią jums atsiuntė el. laišku.

Mūsų atsakomybės ribojimas

Mes nesame atsakingi už įvykius, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti. Mes negalime garantuoti, kad nebus veikimo klaidų apsaugant Jūsų asmens duomenis. Be to, mes taip pat neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant Jūsų asmens duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti.

Informacija kontaktams

Visais klausimais dėl Privatumo politikos galite kreiptis:
UAB „Ekskomisarų biuras“
Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva
El. paštas: info@ekskomisarai.lt
Telefonas: 8 (5) 212 41 61
Su UAB „Ekskomisarų biuras“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu info@ekskomisarai.lt arba telefonu 8 (5) 212 41 61.

1646